استرداد بلیط

قوانین استرداد

  • تا یک ساعت بعد از خرید و (مشروط به اینکه دوساعت قبل از حرکت نباشد ) بدون خسارت
  • تا یک ساعت مانده به حرکت با کسر 10%
  • کمتراز یک ساعت مانده به حرکت با کسر 50%